fbpx

Vrácení kurzovného

Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného

1. Garance vrácení kurzovného v případě nepřijetí na vysokou školu / univerzitu je ze strany poskytovatele kurzu účastníkovi poskytována za splnění všech podmínek uvedených v těchto Podmínkách pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného či i v Obchodních podmínkách zcela zdarma, bez poplatku. Podmínky pro vrácení kurzovného
v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného (dále též jako „podmínky pro vrácení kurzovného“ či „garance vrácení kurzovného“) jsou součástí Obchodních podmínek, kdy podmínky pro vrácení kurzovného jakož i Obchodní podmínky se vzájemně doplňují, některá ustanovení zpřesňují či jinak spolu souvisí a jsou pro účastníka kurzu závazné.

2. Uhrazené kurzovné v plné výši bude účastníkovi přípravného kurzu poskytovatelem vráceno za splnění všech podmínek uvedených v těchto Podmínkách pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného, jakož i podmínek, které jsou uvedeny v Obchodních podmínkách, jejichž součástí jsou Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného, kdy se vzájemně zpřesňují, doplňují či jinak spolu vzájemně souvisí apod.

3. Účastník kurzu si objedná a absolvuje jeden z kompletních přípravných kurzů na VŠ, jejichž nabídka je uvedená na webových stránkách www.jaknavysokou.cz a ve svém popisu obsahuje označení garance vrácení peněz či garance vrácení kurzovného či jiné označení/informaci, že se na daný přípravný kurz vztahuje garance vrácení kurzovného.

4. Účastník kurzu může v průběhu celého přípravného kurzu zameškat nejvýše jeden víkendový termín/blok výuky, případně dva termíny/bloky výuky, které probíhají v pracovní dny (uvedené se vztahuje k volbě dne konání termínů/bloků výuky kurzu učiněné účastníkem kurzu v objednávce kurzu), a to na základě předchozí omluvy účastníka kurzu učiněné nejpozději jeden den před konáním termínu/bloku výuky kurzu, ze kterého se chce účastník omluvit. Účastník kurzu je povinen učinit v uvedeném případě předchozí omluvu zasláním emailové zprávy na email poskytovatele (k u r z y (zavináč) j a k n a v y s o k o u . c z) s tím, že v emailu uvede datum termínu/bloku výuky kurzu, ze kterého se chce omluvit, a své jméno a příjmení. Nedostavení se na jakýkoliv termín/blok výuky přípravného kurzu bez předchozí omluvy v souladu s podmínkami pro vrácení kurzovného je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného. Náhrada termínu/bloku výuky kurzu není možná. Poskytovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu emailu k učinění předchozí omluvy ze strany účastníka kurzu, kdy takovouto případnou změnu oznámí účastníkovi kurzu zasláním na email účastníka, který účastník vyplnil v objednávce kurzu, nebo zveřejněním této změny na informační stránce.

5. Účastník kurzu je povinen se zapsat dle pokynů poskytovatele (včetně pokynů lektorů, pracovníků a spolupracovníků poskytovatele, apod.) na prezenční listinu na každém termínu/bloku výuky kurzu, případně i opakovaně v rámci jednoho termínu/bloku výuky kurzu. V případě, že tak účastník kurzu pokaždé neučiní i při případné opakované prezenci v rámci jednoho termínu/bloku výuky, bude to považováno za jeho neúčast na celém daném termínu/bloku výuky a za nesplnění podmínek pro vrácení kurzovného. Účastník kurzu je povinen na vyzvání poskytovatele kurzu (včetně lektorů, pracovníků a spolupracovníků poskytovatele, apod.) předložit průkaz účastníka kurzu pro jeho případnou identifikaci k provedení prezence. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ve způsobu a intervalu provádění prezence.

6. Účastník kurzu složí jeden průběžný test (též označovaný jako „první průběžný test“ či „1. průběžný test” nebo jen „průběžný test”) a jeden závěrečný test v rámci přípravného kurzu každý minimálně s 85 % úspěšností. Nesplnění minimální 85 % úspěšnosti u prvního průběžného testu nebo u závěrečného testu, případně u obou uvedených testů, je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného. Termín průběžného testu a termín závěrečného testu bude poskytovatelem v předstihu účastníkovi sdělen. Náhradní termín těchto testů není možný a neúčast účastníka kurzu na daných testech v poskytovatelem stanovených termínech je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného. Poskytovatel si vyhrazuje právo zejména z provozních, technických či jiných důvodů na případnou změnu termínu konání průběžného testu či závěrečného testu i po jejich sdělení. Poskytovatel si vyhrazuje právo na určení formy konání průběžného testu a závěrečného testu účastníkem kurzu, a to buď online elektronickou formou nebo písemnou (prezenční) formou, s tím, že na každý z příslušných testů může být uplatněna různá nebo stejná forma konání dle rozhodnutí a určení poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo na dodatečnou změnu formy konání příslušných testů i po sdělení formy konání daných testů účastníkovi.

V případě online elektronické formy konání průběžného testu a závěrečného testu určí poskytovatel termíny (v rámci konání jednotlivých termínů/bloků výuky přípravného kurzu, případně i nad rámec obvyklých termínů/bloků výuky přípravného kurzu) a časové rámce konání příslušných testů, během kterých bude mít účastník kurzu pouze jednu jednorázovou možnost vyplnit v poskytovatelem určeném časovém limitu na svém vlastním počítači či jiném zařízení s vlastním připojením k internetu online elektronickou formou příslušný test. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínů a časových rámců pro vyplnění příslušných testů i po jejich sdělení. Poskytovatel zejména zveřejní na informační stránce případně zašle na email účastníka kurzu informace a návod, jak má účastník příslušné testy online elektronickou formou vyplnit, včetně zpřesňujících pravidel a podmínek. Účastník kurzu se zavazuje, že v případě online elektronické formy vyplňování příslušných testů bude příslušné testy vyplňovat osobně, bez pomoci jiných osob a bez použití internetu či jiných zdrojů, a bude tak vycházet pouze ze svých znalostí a vědomostí. Nedodržení uvedených podmínek účastníkem kurzu je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného.

V případě písemné (prezenční) formy konání průběžného testu a závěrečného testu určí poskytovatel termíny pro konání příslušných testů v rámci konání jednotlivých termínů/bloků výuky přípravného kurzu včetně stanovení pravidel a podmínek pro tuto formu.

7. Účastník kurzu je povinen nejpozději do 03.01.2023 oznámit poskytovateli kurzů, na které 3 vysoké školy / fakulty a studijní obory (dále jen „nahlášené vysoké školy“) přihlášku podává. Účastník kurzu učiní uvedené oznámení s nahlášenými vysokými školami (dále v tomto odstavci označováno též jako „oznámení“) nejpozději do uvedeného data (do 03.01.2023) vyplněním a odesláním elektronického formuláře umístěného na webové stránce na odkazu: https://www.jaknavysokou.cz/formular-2223/ (dále v tomto odstavci též jako „formulář“ či „elektronický formulář“). Pozdější oznámení (= vyplnění a odeslání elektronického formuláře) s nahlášenými vysokými školami po uvedeném datu (03.01.2023) není možné a je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného. Po vyplnění a odeslání uvedeného formuláře bude účastníkovi kurzu zasláno potvrzení o učinění oznámení, a to na email, který účastník kurzu vyplní v daném formuláři. Uvedené potvrzení o učinění oznámení bude pouze potvrzením o tomto úkonu, nikoliv potvrzením správnosti a úplnosti vyplněných údajů. Za správnost a úplnost údajů vyplněných ve formuláři plně odpovídá účastník kurzu, který oznámení činí. V případě, že účastníkovi kurzu nebude do jednoho dne od okamžiku vyplnění
a odeslání formuláře zasláno potvrzení o učinění oznámení na jím vyplněný email, k čemuž může výjimečně dojít zejména
z důvodu nesprávného vyplnění emailu účastníkem či technického problému, apod., je účastník povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 5 dnů od vyplnění a odeslání formuláře) zaslat emailovou zprávu na email poskytovatele, ve kterém ho bude informovat, že mu nebylo zasláno potvrzení o učinění oznámení na jím uvedený email. V uvedeném emailu je zároveň účastník povinen uvést všechny údaje, které vyplnil ve formuláři. Nezašle-li v uvedeném výjimečném případě účastník kurzu uvedený email se všemi náležitostmi ve stanovené lhůtě (nejpozději do 5 dnů od vyplnění a odeslání formuláře, nebylo-li mu zasláno potvrzení do jednoho dne) a poskytovatel nebude mít ve své databázi údaje vyplněné účastníkem ve formuláři ve stanovené lhůtě pro učinění oznámení, bude to považováno, jako by oznámení s nahlášenými vysokými školami účastník nikdy neučinil. V takovém případě může účastník kurzu vyplnit formulář do lhůty pro učinění oznámení (do 03.01.2023) opětovně. Po učinění oznámení (= po vyplnění a odeslání formuláře) s nahlášenými vysokými školami není možné údaje vyplněné ve formuláři měnit. Podmínkou pro nahlášené vysoké školy vyplňované ve formuláři je, že se musí jednat o vysoké školy, studijní obory, které souvisí s obsahovou náplní a celkovým zaměřením absolvovaného přípravného kurzu na VŠ u poskytovatele. Jsou-li obsahem přijímacích zkoušek nahlášených vysokých škol Národní srovnávací zkoušky, je účastník kurzu povinen absolvovat minimálně 2 termíny těchto zkoušek. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou nedostupnost či jiný výpadek webové stránky, na které je umístěn elektronický formulář k učinění oznámení. V případě její nedostupnosti se poskytovatel bude snažit danou webovou stránku s formulářem zprovoznit v co nejkratší možné době. Účastník kurzu je povinen informovat poskytovatele
v případě zjištění nedostupnosti webové stránky s formulářem, a to zasláním této informace na email poskytovatele. Bude-li zejména z technických důvodů daná webová stránka s formulářem delší dobu nedostupná, je účastník kurzu v takovémto výjimečném případě oprávněn učinit oznámení s nahlášenými vysokými školami jeho zasláním na email poskytovatele (do emailu s oznámením vždy účastník uvede své jméno, příjmení, název kurzu, číslo objednávky a 3 vysoké školy / fakulty a studijní obory, na které přihlášku podává), a to i v tomto výjimečném případě do stanovené lhůty pro učinění oznámení (do 03.01.2023).

8. Nárok účastníka kurzu na vrácení uhrazeného kurzovného v případě nepřijetí na vysokou školu zaniká v případě nesplnění povinností a předpokladů pro přijímací řízení / přijímací zkoušky nahlášených vysokých škol jako je například nepodání přihlášky k přijímacímu řízení v řádném termínu včetně všech povinných náležitostí (přílohy, uhrazení poplatku, apod.), neúčast na přijímací zkoušce, vyloučení z absolvování přijímací zkoušky, vyloučení z přijímacího řízení, nesložení maturitní zkoušky, a také v případě nepodání odvolání na nahlášené vysoké školy, apod.

9. V případě, že účastník kurzu splní všechny podmínky stanovené těmito podmínkami pro vrácení kurzovného a Obchodními podmínkami, jejichž součástí jsou tyto podmínky pro vrácení kurzovného, a nebude přijat řádně ani na „odvolání“ na žádnou z nahlášených vysokých škol, je oprávněn písemně podat žádost o vrácení uhrazeného kurzovného nejpozději však do 06.10.2023. Písemnou žádost o vrácení uhrazeného kurzovného podá účastník kurzu zasláním poštou na adresu sídla poskytovatele kurzů (TOP kurzy s.r.o., Sofijské náměstí 3400/6, 143 00 Praha 4 – Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu sídla, kterou případně účastníkovi oznámí zasláním na email účastníka, který vyplnil účastník v objednávce kurzu, nebo zveřejněním informace
o změně sídla na informační stránce). Písemná žádost o vrácení uhrazeného kurzovného musí být doručena poskytovateli nejpozději do uvedeného data (do 06.10.2023), pozdější doručení je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného. V písemné žádosti o vrácení uhrazeného kurzovného účastník kurzu uvede své jméno, příjmení, adresu, email, telefon, číslo objednávky, název absolvovaného přípravného kurzu. K písemné žádosti o vrácení uhrazeného kurzovného účastník kurzu přiloží vždy ke každé nahlášené vysoké škole kopii přihlášky k přijímacímu řízení, kopii potvrzení o uhrazení administrativního poplatku pro přijímací řízení, rozhodnutí o nepřijetí, žádost o odvolání, rozhodnutí o odvolání. Na základě účastníkem řádně podané písemné žádosti o vrácení uhrazeného kurzovného poskytovatel kurzu bez zbytečného odkladu žádost posoudí a písemně rozhodne.
V případě kladného posouzení žádosti o vrácení uhrazeného kurzovného a splnění všech podmínek pro vrácení kurzovného a Obchodních podmínek poskytovatel vrátí celé uhrazené kurzovné účastníkovi bez zbytečného odkladu na bankovní účet, který je účastník kurzu povinen uvést v žádosti o vrácení uhrazeného kurzovného.

10. Uvedené Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného jsou součástí Obchodních podmínek a účastník kurzu vyplněním a odesláním elektronické objednávky kurzu na webových stránkách https://www.jaknavysokou.cz/ projevuje svůj bezvýhradní souhlas jak s Obchodními podmínkami, tak i s těmito podmínkami pro vrácení kurzovného.