Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky lze zvládnout zejména ucelenou přípravou na přijímací zkoušky na VŠ, kdy osvojením si metod řešení se přijímací zkoušky na VŠ stávají snadnější a zvyšují se tak šance na přijetí na . To se vztahuje zejména k přijímacím zkouškám, které jsou zamřené na ověřování uchazečových předpokladů ke studiu na vysoké škole, kdy zpravidla přijímací zkoušky testují jeho logické, numerické, verbální či argumentační schopnosti. Samozřejmě se to vztahuje i na vědomostní typ přijímacích zkoušek, kdy pravidelným procvičováním testových úloh a prohlubováním znalostí se šance na úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky zvyšují. Také je důležité si osvojit styl a způsob odpovídání na testové úlohy díky pravidelnému zkoušení cvičných testových úloh.

Níže naleznete informace o přijímacích zkouškách na právnické fakulty, lékařské fakulty, psychologii, politologii a mezinárodní vztahy či žurnalistiku a mediální studia.

Vyberte, které informace o přijímacích zkouškách Vás zajímají:

Přijímací zkoušky – právnická fakulta

Přijímací zkoušky na právnické fakulty v ČR jsou zejména zaměřené na ověřování studijních předpokladů ke studiu na vysoké škole, jakož i všeobecných znalostí. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomoucipřijímací zkoušky z obecných studijních předpokladů a základů společenských věd. V rámci obecných studijních předpokladů jsou přijímacími zkouškami zejména ověřovány logické, numerické, argumentační a verbální schopnosti uchazeče. Pro úspěšné zvládnutí uvedeného typu přijímacích zkoušek je obecně nezbytné si osvojit metody řešení daného typu úloh a tak si rozšířit dovednost správného myšlení, která je k úspěšnému zvládnutí daných přijímacích zkoušek klíčové. Vhodnou přípravou na daný typ přijímacích zkoušek na právnické fakulty je absolvování přípravného kurzu, kdy za účasti profesionálního lektora jsou studentům vysvětlovány postupy řešení a metodika podpořená o procvičování úloh. Doporučit můžeme velmi kvalitní a ucelený přípravný kurz: Přípravný kurz na přijímací zkoušky na právnické fakulty.

Přijímací zkoušky Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně tvoří test studijních předpokladů, který se rovněž zaměřuje zejména na zjištění uchazečových předpokladů ke studiu na vysoké škole, jako je jeho logické, analytické, verbální, numerické či kritické uvažování a myšlení, ale zároveň se zaměřují na ověření všeobecných znalostí. Doporučujeme k přípravě na daný typ přijímacích zkoušek ucelený přípravný kurz: Právnická fakultapřípravný kurz na přijímací zkoušky.
Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plznipřijímací zkoušky rovněž z obecných studijních předpokladů.

Přijímací zkoušky – lékařská fakulta

Forma přijímací zkoušky, jež má lékařská fakulta, se odvíjí od požadavků lékařské fakulty na přijímací zkoušky. V zásadě jsou přijímací zkoušky lékařské fakulty zaměřené na ověření uchazečových vědomostí a znalostí zejména z oblasti biologie, chemie a fyziky. V některých přijímacích zkouškách se mohou objevit i požadavky na znalosti základů latiny či latinské medicínské terminologie. Obecně přijímací zkoušky na lékařskou fakultu kladou velké požadavky na znalosti uchazeče a svou náročností se snaží učinit výběr těch nejlepších, kteří budou schopni následně náročné studium na lékařské fakultě zvládnout. Soustavná a kvalitní příprava na příjímací zkoušky na lékařskou fakultu je klíčová a absolvování přípravného kurzu je v daném případě na přípravu na přijímací zkoušky velmi vhodné. Je obecně vhodnější se připravovat absolvováním uceleného komplexního přípravného kuru, který je zaměřený na přijímací zkoušky na více lékařských fakult, jelikož si tak zájemce o studium zvyšuje své šance na přijetí, jelikož je rozhodně vhodné podat přihlášku na více lékařských fakult a oborů, protože ne vždy se může podařit uspět u přijímacích zkoušek na tu lékařskou fakultu, na kterou se chce uchazeč dostat. Jako vhodnou přípravu na přijímací zkoušky na lékařské fakulty můžeme doporučit ucelený přípravný kurz: Přípravný kurz na přijímací zkoušky na lékařské fakulty.

Přijímací zkoušky – psychologie

Přijímací zkoušky oboru psychologie se různí dle požadavků na přijímací zkoušky daných fakult, kde se dá psychologie studovat. I v tomto případě, je vhodnější podat přihlášku na více fakult, kde se dá studovat psychologie, čímž se i šance na přijetí zvyšuje. Od toho se pak odvíjí i větší nároky na ucelenější přípravu na přijímací zkoušky. Různorodost a forma přijímacích zkoušek je u oboru psychologie významná. Na některých fakultách jsou příjímací zkoušky jednokolové, zpravidla písemné, kdy se například zaměřují na studijní předpoklady uchazeče ke studiu na vysoké škole, kdy testují jeho logické, numerické, kritické či verbální myšlení, ale zaměřují se i na jeho všeobecný přehled a znalosti ze základů společenských věd (příkladem mohou být přijímací zkoušky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, které jsou zaměřené zejména na obecné studijní předpoklady a základy společenských věd, dále i například Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brněpřijímací zkoušky zaměřené zejména na test studijních předpokladů, ale i navíc na oborový test z psychologie). Jak již bylo uvedeno, kdy vedle ověřování studijních předpokladů uchazeče ke studiu či jeho všeobecného přehledu a znalostí, jsou na některých fakultách součástí přijímací zkoušky i úlohy zaměřené na oborové znalosti z psychologie (tomu je například, jak již bylo uváděno, u přijímacích zkoušek Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně tak i například na Ostravské univerzitě v Ostravě, kde je i kladen důraz například na znalosti z biologie člověka). Jinou formou přijímacích zkoušek na psychologii jsou dvoukolové přijímací zkoušky, kdy se zpravidla v prvním kole přijímací zkoušky jedná o písemný test, který bývá zaměřený na studijní předpoklady studenta ke studiu na vysoké škole, jako je například logika, numerika, verbální či kritické myšlení, ale zároveň je velký důraz kladen na oborové znalosti z psychologie či i společensko-vědní přehled, případně i znalosti z biologie. Druhé kolo příjímacích zkoušek má poté zpravidla formu ústní, kdy zpravidla formou ústního pohovoru jsou ověřovány a zjišťovány předpoklady ke studiu, motivace ke studiu, oborové znalosti, ale i například rozbor načtené literatury či ověřování jiných dovedností. (dvoukolové přijímací zkoušky má například Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze či Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci). Vzhledem k rozdílnosti náplně přijímacích zkoušek pro studium psychologie jednotlivých fakult, je vhodnou přípravou absolvování uceleného přípravného kurzu, který uchazeče připraví na všechny typy přijímacích zkoušek na jednotlivé fakulty, kde lze psychologii studovat. Obecně platí, že je vždy vhodnější podat přihlášku na více fakult k zvýšení šance na přijetí na obor psychologie. Doporučit můžeme ucelený přípravný kurz: Přípravný kurz na přijímací zkoušky oboru psychologie.

Přijímací zkoušky – politologie a mezinárodní vztahy

Přijímací zkoušky politologie a mezinárodních vztahů se liší dle požadavků na přijímací zkoušky jednotlivých fakult. Přijímací zkoušky mohou mít podobu jednokolové, ale i dvoukolové přijímací zkoušky. Dvoukolové přijímací zkoušky pro studium politologie má například Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, kde první kolo přijímací zkoušky má písemnou podobu a zaměřuje se zejména na ověření uchazečových znalostí, jako je například z oblastí politických dějin, českých a světových politických reálií, ale i z oblasti všeobecně-kulturního, geografického rozhledu. Navíc je první kolo doplněno i o porozumění odborného textu v anglickém jazyce. Druhé kolo přijímací zkoušky ke studiu politologie má ústní podobu a zaměřuje se zejména na zjištění motivace ke studiu politologie, kterou uchazeč má, či i na rozbor některého z děl, které budou uvedeny v uchazečově seznamu načtené literatury zaměřené na kulturní, společenskovědní oblasti, případně zaměřené na historii. Jako vhodnou přípravu na přijímací zkoušky ke studiu politologie doporučujeme ucelený přípravný kurz: Politologie a mezinárodní vztahypřípravný kurz na přijímací zkoušky.
S dvoukolovou přijímací zkouškou ke studiu politologie a mezinárodních vztahů se zájemci o studiu setkají i například u přijímací zkoušky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. První kolo přijímací zkoušky je ve formě písemného testu, označovaného jako obecné studijní předpoklady, jehož hlavním zamřením je ověřit studijní předpoklady uchazeče pro studium na VŠ, zejména z oblastí logického, numerického, verbálního či kritického uvažování. U daných typů úloh je nezbytné si dostatečně osvojit metody řešení úloh a tak rozvinout uvedené uvažování a dovednosti. Obecně velmi vhodnou přípravou na daný typ přijímací zkoušky je absolvování přípravného kurzu, kdy s pomocí výkladu lektora a praktických cvičení si student osvojí dané metody řešení úloh. Druhé kolo přijímací zkoušky je v podobě testu, který je zamřený na ověření znalostí uchazeče o studium politologie, a to zejména z oblastí všeobecného, kulturně-společenského přehledu, ale i z oblastí české a zahraniční politiky či historie. K přípravě na přijímací zkoušky na politologii a mezinárodní vztahy doporučujeme ucelený přípravný kurz: Přípravný kurzpolitologie a mezinárodní vztahy.
Jednokolové přijímací zkoušky ke studiu politologie má například Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně u své přijímací zkoušky. V daném případě jsou přijímací zkoušky tvořeny z obecných studijních předpokladů a základů společenských věd. V rámci obecných studijních předpokladů jsou u přijímací zkoušky ověřovány předpoklady zájemce o studium politologie ke studiu na vysoké škole, kdy se zejména testuje jeho logické, numerické, verbální či argumentační myšlení. Na daný typ přijímací zkoušky je potřeba se náležitě připravit, jelikož je nezbytné si daný typ myšlení dostatečně rozvinout a osvojit, a zároveň naučit se metody řešení daných typů úloh. Velmi vhodnou formou přípravy na daný typ úloh je absolvování přípravného kurzu, kdy za výkladu profesionálního lektora je rozvíjen daný typ myšlení, a praktickým procvičováním úloh jsou osvojeny metody řešení. Doporučit můžeme komplexní přípravný kurz na přijímací zkoušky na politologii: Přípravný kurz – politologie.

Přijímací zkoušky – žurnalistika a mediální studia

Obor žurnalistikapřijímací zkoušky zpravidla ve formě jednokolové přijímací zkoušky, ale na některé fakultě i ve formě dvoukolové přijímací zkoušky. Dvoukolové přijímací zkouškyFakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde lze žurnalistika studovat. Přijímací zkoušky v prvním kole mají písemnou podobu, která je zaměřená na cizí jazyk a následně na znalosti z oblastí spisovné češtiny, jazykovědy, stylizace, ale i všeobecného, kulturního, historického či politického přehledu. Druhé kolo přijímací zkoušky je zaměřeno na ústní pohovor, kdy se zjišťuji uchazečova motivace ke studiu, přehled v aktuálních tématech a problematice, či i rozbor a diskuze nad seznamem načtené literatury případně vlastní tvorby. Jako vhodnou přípravu na přijímací zkoušky na žurnalistiku doporučujeme přípravný kurz: přípravný kurz na přijímací zkouškyžurnalistika.
Shodnou formu přijímací zkoušky mají například Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně pro obor mediální studia a žurnalistika a i například Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě pro obor ekonomická žurnalistika, kdy přijímací zkoušky tvoří tzv. obecné studijní předpoklady a základy společenských věd. V případě obecných studijních předpokladů jsou ověřovány zejména předpoklady uchazeče pro studium na vysoké škole, kdy se testuje zejména jeho logické, verbální, kritické či numerické uvažování. Osvojit si daný způsob uvažování a metody řešení daných typů úloh je pro zvládnutí přijímacích zkoušek klíčové. Podobné zaměření přijímací zkoušky má i Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, pro obor žurnalistika, kdy se přijímací zkoušky zaměřují na studijní předpoklady a společensko-humanitní znalosti uchazeče, ale i na oborový test zaměřený na tuzemské mediální prostředí. Jako vhodnou formu přijímací zkoušky doporučuje přípravu prostřednictvím přípravného kuru, který poskytuje kompletní a ucelenou přípravu na přijímací zkoušky na žurnalistiku: přípravný kurzžurnalistika a mediální studia.