Právnická fakulta

Právnická fakulta – přijímací zkoušky

Právnická fakulta a její přijímací zkoušky se odvíjí od požadavků, jež má právnická fakulta na přijímací zkoušky. Obecně právnická fakulta patří mezi velmi žádané fakulty, a tak uspět u přijímacích zkoušek není snadné i vzhledem k velkému počtu přihlášených uchazečů o studium. Konkurence u přijímacích zkoušek je obrovská. Je proto velmi důležité věnovat se důsledně komplexní přípravě na přijímací zkoušky. Každý sice má obecně svůj sen dostat se na konkrétní právnickou fakultu, nicméně obecně je rozumnější se připravovat na všechny typy přijímacích zkoušek všech právnických fakult a tedy i podat přihlášku ke studiu na všechny právnické fakulty.

 

Šance na přijetí na právnickou fakultu se tak významně zvýší. Jako vhodnou, či dokonce nezbytnou formou přípravy na příjímací zkoušky právnických fakult je absolvování komplexního přípravného kurzu, který poskytne kvalitní přípravu na přijímací zkoušky všech právnických fakult. Nicméně je důležité si vybrat komplexní přípravný kurz na přijímací zkoušky, který má vysoký standard kvality a jeho hlavní prioritou je připravit účastníky tak, aby u přijímacích zkoušek byly skutečně úspěšní. U takových přípravných kurzů je však v zájmu zachování vysoké kvality a profesionálních lektorů omezená kapacita. Je proto důležité řešit přihlášení se na přípravný kurz včas, aby na Vás zbylo místo. Volba správného a kvalitního přípravného kurzu může být pro úspěch u přijímacích zkoušek klíčová. Konkrétně pro přípravu na všechny typy přijímacích zkoušek na právnické fakulty můžeme doporučit: Přípravný kurzprávnické fakulty. Uvedený kurz patří mezi velmi žádané přípravné kurzy a jeho kapacita bývá brzy obsazena. Je proto vhodné řešit přihlášení na kurzy včas, aby místa byla. Navíc student nic neriskuje, jelikož v ceně kurzu je i garance vrácení kurzovného v případě nepřijetí na vysokou školu. I to vypovídá o jejich kvalitě, kdy prioritou těchto kurzů je studenty maximálně připravit na přijímací zkoušky na právnické fakulty, aby u nich byly skutečně úspěšní a dostali se na právnickou fakultu.

Doporučujeme prohlédnout: Přípravný kurz na právnické fakulty

 

Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze – přijímací zkoušky

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Prazepřijímací zkoušky tvořené de facto ze dvou testů, kdy první tvoří obecné studijní předpoklady a druhý základy společenských věd. V případě základů společenských věd je ověřován společenskovědní, všeobecný přehled uchazeče o studium a to například z oblasti psychologie, filozofie, sociologie, práva, politologie či ekonomie apod.  Obecné studijní předpoklady v rámci přijímací zkoušky ověřují různé formy myšlení uchazeče o studium a jeho předpoklady pro studium na vysoké škole, potažmo na právnické fakultě. V rámci nich se testuje jeho logické, kvantitativní, verbální a argumentační myšlení. Jedná se o specifický typ testových úloh, na které studenti nebývají obecně zvyklí ze střední školy, a k jejich úspěšnému řešení je důležité si osvojit metody řešení úloh a náležitě si rozvinout dané typy myšlení a uvažování. K pochopení metod a postupů řešení pomůže zejména kvalitní a odborný výklad specialisty na dané oblasti například v rámci přípravného kurzu na přijímací zkoušky na právnickou fakultu. Díky tomu si uchazeč o studium může vštípit správné návyky řešení úloh a být při jejich řešení rychlý. Rychlost a správnost řešení je u ostrých přijímacích zkoušek klíčová pro úspěch, jelikož čas u přijímacích zkoušek je omezený a každé zdržení vede k možnosti vyřešení méně úloh než ostatní. Jako vhodnou přípravu na přijímací zkoušky na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze doporučujeme přípravný kurz: Právnická fakultapřípravný kurz na přijímací zkoušky. Kapacita kurzu je však v zájmu zachování vysoké kvality omezená a vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z nejžádanějších přípravných kurzů, je jeho kapacita brzy zaplněna. Doporučujeme řešit přihlášení na daný typ kurzu včas, aby byla volná místa.

Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brně – přijímací zkoušky

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brněpřijímací zkoušky v rámci tzv. testu studijních předpokladů. V rámci daného testu jsou ověřovány jak studijní předpoklady uchazeče pro studium na vysoké škole, tak i jeho všeobecný, společensko-kulturní přehled. V rámci předpokladů ke studiu se testují specifické typy myšlení, kterými jsou zejména analytické myšlení, verbální myšlení, numerické myšlení, kritické myšlení či prostorová představivost. K úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek je důležité si dostatečně rozvinout dané typy myšlení a naučit se postupy řešení daných typů úloh. Obecně samostudium v sobě skrývá nebezpečí toho, že si uchazeč o studium může osvojit nesprávnou metodu řešení, kterou poté může nesprávně aplikovat u ostrých přijímacích zkoušek a zbytečně tak například neuspět a nedostat se na právnickou fakultu. Obecně lze doporučit nechat si vysvětlit postupy řešení a naučit se je aplikovat pod dozorem a za pomocí výkladu odborných specialistů na dané oblasti v rámci absolvování přípravného kurzu na přijímací zkoušky na právnickou fakultu. Jako vhodný přípravný kurz na daný typ přijímacích zkoušek právnické fakulty, který však má v zájmu zachování vysokého standardu kvality a kvalitních lektorů omezenou kapacitu, můžeme doporučit: přípravný kurz na právnickou fakultu.

 

Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci – přijímací zkoušky

Právnická fakulta Univerzity palackého v Olomoucipřijímací zkoušky obdobně jako Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze z testu označovaného jako obecné studijní předpoklady a z testu označovaného jako základy společenských věd. Ve druhém z uvedených testů, tedy v základech společenských věd, se zjišťují všeobecné znalosti ze společenskovědních disciplín, jako je například právo, politologie, psychologie, sociologie, filozofie, evropská integrace či ekonomie apod. Test označovaný jako obecné studijní předpoklady je zaměřený na zjištění specifických druhů myšlení zájemce o studium na vysoké škole, právnické fakultě, které prověřují jeho připravenost na zvládnutí studia na vysoké škole. Jedná se zejména o logické uvažování, numerické – kvantitativní myšlení, verbální či argumentační myšlení. Pro zvládnutí daného typu přijímacích zkoušek, jež má právnická fakulta, lze obecně doporučit absolvovat přípravný kurz, kdy prostřednictvím specializovaným lektorům jsou podrobně vysvětleny postupy řešení daných typů úloh, které jsou zaměřené na ověření jednotlivých druhů myšlení, a tak je cíleně rozvíjen daný typ myšlení. Je potřeba si zvolit kvalitní přípravný kurz, který uchazeče o studium na právnické fakultě dobře připraví, aby u přijímacích zkoušek byli skutečně úspěšní. Nicméně takové kurzy mívají omezenou kapacitu a je proto potřeba se na ně přihlásit včas. Doporučit můžeme přípravný kurz na danou právnickou fakultu, jehož popis naleznete zde: Přípravný kurzprávnická fakultapřijímací zkoušky.

 

Právnická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni – přijímací zkoušky

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plznipřijímací zkoušky rovněž ve formě národních srovnávacích zkoušek. Zájemci o studium na právnické fakultě v Plzni musí absolvovat jak OSP – test obecných studijních předpokladů, tak i ZSV – test základů společenských věd. V rámci obecných studijních předpokladů jsou zejména zjišťovány předpoklady uchazeče o studium pro zvládnutí studia na vysoké škole potažmo na právnické fakultě. Test je zaměřený na specifické druhy uvažování uchazeče o studium a to zejména v rámci jeho logického, numerického verbálního či argumentačního myšlení. Jedná se o druhy myšlení, které je pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky na právnickou fakultu nezbytné si náležitě osvojit a prohloubit. Samostudium nemusí být vždy správná volba přípravy, jelikož je zde riziko toho, že se osvojí nesprávný postup řešení, který je poté i nesprávně aplikován. Proto je vhodné se připravit na přijímací zkoušky právnické fakulty prostřednictvím odborného lektora v rámci přípravného kurzu, který vštípí správné postupy a metody řešení, které rozvinou daný typ myšlení. Kvalitním přípravným kurzem na daný typ přijímacích zkoušek je přípravný kurz na přijímací zkoušky na právnickou fakultu.

 

Doporučujeme prohlédnout: Přípravný kurz na právnické fakulty