fbpx

Právnická fakulta Praha, Brno, Plzeň, Olomouc – přípravné kurzy

Právnická fakulta Praha, Brno, Olomouc, Plzeň:

V současné době lze studovat nejžádanější studijní program Právo a právní věda obor Právo na čtyřech vysokých školách v České republice. Patří mezi ně:
•    Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( UK )
•    Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně ( MU )
•    Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni ( ZČU )
•    Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ( UPOL )

Každým rokem se na právnické fakulty hlásí více a více uchazečů o studium. Zvláště studijní obor Právo, který otevírá bránu do advokacie, patří mezi nejžádanější, a proto není snadné se na právnickou fakultu dostat. Na základě uvedené skutečnosti je proto nezbytné věnovat dostatečný čas přípravě na přijímací zkoušky a to například vlastním samostudiem, zkoušením testů z minulých let, tak i velice vhodné je absolvovat přípravný kurz na právnické fakulty. Doporučit můžeme:

PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PRÁVNICKÉ VŠ

Intenzivní přípravný kurz na právnické VŠ poskytuje kompletní přípravu na přijímací zkoušky všech právnických fakult v ČR, kterými jsou Právnická fakulta Univerzity Kalovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Palackého v Olomouci.

Přípravný kurz plně odpovídá aktuálním požadavkům na přijímací zkoušky na právnické fakulty a cíleně je zaměřen na praktické osvojení metod řešení přijímacích testů.

Přípravný kurz je určen pro každého, kdo se chce kvalitně připravit, dostat se
na právnickou fakultu a očekává mimořádný individuální přístup
s exkluzivními výhodami.

Více informací na: Přípravný kurz na právnické fakulty

Právnická fakulta – informace o studiu

Průběh a délka studia na právnické fakultě:

Studijní obor Právo je koncipován jako pětileté nedělené magisterské studium, na jehož konci je student povinen vykonat státní závěrečnou zkoušku, která se skládá z oborových předmětů. Zpravidla se jedná o správní a trestní právo jako představitelé oblasti veřejného práva a pak rovněž občanské právo hmotné a procesní a obchodní právo jako představitelé oblasti soukromého práva. Vedle složení státní závěrečné zkoušky je student rovněž povinen úspěšně obhájit diplomovou práci na oborové téma. Zvládne- li student uvedené studijní povinnosti, získá vysokoškolský titul Mgr.=Magistr.

Studijní obor právo představuje univerzální studium, které je zaměřeno na všechny oblasti práva. Absolvent získá ucelené znalosti jak z práva veřejného (zahrnující ústavní, správní trestní čí kanonické právo), tak i z práva soukromého (primárně zahrnující právo občanské, obchodní, rodinné)

Přijímací zkoušky a úspěšnost přijetí:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( UK) , Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni ( ZČU ) a Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ( UPOL )  v letošním roce budou jednotně pořádat přijímací zkoušky z tzv. Národních srovnávacích zkoušek, které se skládají z OSP = obecných studijních předpokladů a ZSV=základů společenských věd. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně ( MU ) pořádá přijímací zkoušky z TSP – testů studijních předpokladů.

Přijímací zkoušky na právnické fakulty patří mezi jedny z nejnáročnějších, protože jsou zpravidla zaměřeny na problematiku, která je nad rámec středoškolské výuky. Proto je nezbytné, aby uchazeč o studium na právnické fakultě věnoval dostatek svého času řádné a kvalitní přípravě. Rozhodně je vhodné sehnat si zadání přijímacích testů z minulých let a vyzkoušet si je na nečisto. Z vlastní zkušenosti však můžeme doporučit jako velmi vhodnou formu přípravy na přijímací zkoušky, absolvování přípravného kurz na právnické fakulty. Výhodou přípravného kurzu je rozhodně ve skutečnosti, že je cíleně zaměřen na problematiku, která se skutečně objevuje v přijímacích testech. Navíc je kurz veden odbornými lektory, kteří mají s přijímacími zkouškami na právnické fakulty dlouholeté zkušenosti, a tudíž jsou schopni dostatečně srozumitelně vysvětlit způsoby, jak postupovat v přijímacích testech.

Uplatnění absolventů:

Po úspěšném absolvování studia na právnické fakultě získáte titul Magistr. Po studiu zpravidla následuje praxe, která se odvíjí od právního povolání, které chcete v budoucnu vykonávat. Uvedená praxe je zpravidla tříletá a během ní budete na pozici advokátního, exekutorského nebo justičního koncipienta nebo justičního či právního čekatele.
Obvykle absolventi právnických fakult  profesně  směřují k advokacii. Pokud se absolvent chce stát  advokátem a mít svou vlastní advokátní praxi, musí se zpravidla nejdříve stát koncipientem v advokátní kanceláři po dobu tří let. V průběhu uvedených tří let si prakticky osvojí své teoretické znalosti, které nabyl během studia na právnické fakultě.  Po povinné praxi zpravidla následují advokátní zkoušky u Advokátní komory. Po zdárném složení advokátních zkoušek je možný zápis advokáta u Advokátní komory a je tak možné si zřídit svou vlastní advokátní kancelář nebo vykonávat pozici advokáta pro již zavedenou advokátní kancelář.