fbpx

Ochrana a zpracování osobních údajů

1. Zákazník bere na vědomí, že TOP kurzy s.r.o. zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne TOP kurzy s.r.o. v souvislosti s jednáním o smlouvě uzavírané mezi účastníkem aTOP kurzy s.r.o. jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které TOP kurzy s.r.o. shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb účastníkovi. Zpracovávány budou zejména identifikační a kontaktní údaje účastníka a další informace uvedené ve smlouvě nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním.

2. TOP kurzy s.r.o. při zpracování osobních údajů účastníka dodržuje obecně závazné právní předpisy, především Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a dbá na ochranu soukromého a osobního života účastníka.

3. Účástník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout TOP kurzy s.r.o. své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být smlouva uzavřena ani plněna.

4. TOP kurzy s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje účastníka automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě.

5. Osobní údaje účastníka bude TOP kurzy s.r.o. zpracovávat pouze k následujícím účelům: a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; b) ochrana práv a právem chráněných zájmů TOP kurzy s.r.o., zejména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků TOP kurzy s.r.o. na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; c) dodržení právní povinnosti TOP kurzy s.r.o. stanovené obecně závazným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost TOP kurzy s.r.o. uchovávat daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty); a d) marketingové a obchodní účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu TOP kurzy s.r.o..

6. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené: a) k účelu podle článku 5(a) budou osobní údaje účastníka zpracovávány do zániku závazků z příslušnésmlouvy uzavřené mezi zákazníkem a TOP kurzy s.r.o.; b) k účelu podle článku 5(b) budou osobní údaje zpracovávány (i) do konce 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků z příslušné smlouvy; a (ii) pokud účastník v uvedené době zahájí proti TOP kurzy s.r.o. soudní, správní či jiné řízení, po dobu trvání takového řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení; c) k účelu podle článku 5(c) budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti TOP kurzy s.r.o.; d) k účelu podle článku 5(d) budou osobní údaje zpracovávány do doby, než účastník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

7. Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku, ve kterém uplynula doba zpracování podle článku 6, budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizo¬vány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifiká¬torů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje.

8. Za účelem uvedeným v článku 5(a) bude TOP kurzy s.r.o. v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo budou poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje účastníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování.

9. Osobní údaje účastníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým TOP kurzy s.r.o. uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.

10. Účastník  bere na vědomí, že TOP kurzy s.r.o. může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

11. Účastník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů celou řadu práv, včetně práva požadovat od TOP kurzy s.r.o. přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18). Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR může zákazník uplatnit právo na přenositelnost údajů. Za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR má zákazník právo vznést námitku proti prováděnému zpracování. Dotazy a žádosti týkající se zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu: kurzy (at) jaknavysokou . cz

12. Pokud se účastník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na TOP kurzy s.r.o. s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, TOP kurzy s.r.o. neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost zákazníka podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

13. Uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku.