fbpx

Obchodní podmínky

[vc_row][vc_column][vc_column_text]1. Poskytovatel přípravných kurzů na VŠ (dále též jako „poskytovatel“) – poskytovatelem výuky přípravných kurzů na přijímací zkoušky na VŠ z nabídky přípravných kurzů uveřejněných na webových stránkách www.jaknavysokou.cz (dále též „přípravný kurz na VŠ“ či „přípravný kurz“ či „kurz“) je společnost TOP kurzy s.r.o., se sídlem Sofijské náměstí 3400/6, PSČ 143 00, Praha 4, IČ: 01629956, DIČ: CZ01629956. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 209545.

2. Účastník kurzu (dále též jako „účastník“) – účastníkem přípravného kurzu na VŠ je osoba, která vyplnila a odeslala závaznou objednávku přípravného kurzu na VŠ  na webové stránce: https://www.jaknavysokou.cz/ (dále jen „objednávka“ či „elektronická objednávka“) a uhradila kurzovné v plné výši nebo dle rozpisu splátek/plateb. Vyplněním a odesláním elektronické objednávky je objednávka přípravného kurzu závazná a osoba, která vyplnila a odeslala elektronickou objednávku, se plně zavazuje k uhrazení kurzovného (ceny kurzu) v plné výši (dle volby buď celé najednou nebo v jednotlivých splátkách/platbách). Neuhrazením kurzovného (ceny kurzu) nedochází ke zrušení kurzu/objednávky kurzu a ani k zániku závazku uhradit kurzovné v plné výši.

3. Přípravný kurz na VŠ – přípravný kurz na příjímací zkoušky na VŠ (vysoké školy) pořádaný poskytovatelem – dle výběru účastníka, který učiní v objednávce (dále též jako „přípravný kurz na VŠ“ či „přípravný kurz“ nebo „kurz“). Aktuální nabídka přípravných kurzů na VŠ pořádaných poskytovatelem je uveřejněna na webových stránkách www.jaknavysokou.cz.
Přípravný kurz probíhá buď ve středečních termínech/blocích výuky určených poskytovatelem, kdy dnem zahájení prvního termínu/bloku výuky je středa 16. října 2019 nebo v sobotních termínech/blocích výuky určených poskytovatelem, kdy dnem zahájení výuky je sobota 19. října 2019. Volbu středečních či sobotních termínů/bloků výuky učiní účastník kurzu v objednávce. (výraz termín/blok výuky dále též označován jako „termín výuky“ či blok výuky“, apod.). Poskytovatel kurzu si vyhrazuje právo na změnu termínu/dne zahájení prvního bloku výuky přípravného kurzu.

4. Platební podmínky:
Kurzovné ( = cena kurzu, dále též jen „kurzovné“) bude hrazeno dle pokynů poskytovatele, které budou účastníkovi zaslány na email, který uvedl v objednávce (dále jen „email účastníka“).
Variabilní symbol je číslo objednávky, které poskytovatel účastníkovi přidělí a zašle na email účastníka spolu s pokyny k provedení platby kurzovného.
Platbu kurzovného je nutné provést nejpozději do 14 /čtrnácti/ dnů od odeslání elektronické objednávky.

Aktuální cena přípravného kurzu (= kurzovné) je vždy uvedena u jednotlivého přípravného kurzu na webových stránkách www.jaknavysokou.cz a je platná ke dni, ve kterém byla objednávka kurzu účastníkem učiněna. Na základě odeslání objednávky bude účastníkovi kurzu zároveň na email, který uvedl v objednávce, zaslána pro něj závazná cena kurzu, která je aktuálně platná v době objednání kurzu, jako součást pokynů k provedení platby kurzovného. Poskytovatel je oprávněn po objednání kurzu účastníkem změnit aktuální cenu kurzu (=kurzovné), která je zveřejněna u jednotlivých kurzů v rámci webových stránek www.jaknavysokou.cz bez jakékoliv změny ceny kurzu (=kurzovného) závazné a platné pro účastníka kurzu, který si již kurz objednal a pro něhož je závazná cena kurzu platná v den objednání kurzu.

Kapacita kurzu je omezená a přednost mají účastníci kurzu, kteří kurzovné (cenu kurzu) dříve uhradí. Dnem platby (úhrady kurzovného) se rozumí datum připsání kurzovného na bankovní účet poskytovatele, který bude účastníkovi zaslán na email, který uvedl v objednávce, jako součást pokynů k provedení platby kurzovného. V případě úhrady kurzovného ve stejný den více osobami (účastníky kurzu) mají přednost účastníci dříve přihlášení do naplnění kapacity kurzu a těm účastníkům, pro které by již kapacita kurzu nebyla volná, bude uhrazené kurzovné vráceno.

Úhrada kurzovného rozdělená na jednotlivé platby (též označováno jako „úhrada kurzovného na splátky“) – služba zcela zdarma bez navýšení
Účastník kurzu může uhradit kurzovné celé najednou v plné výši nebo může požádat o úhradu kurzovného rozdělením na jednotlivé platby („úhrada kurzovného na splátky“). V takovém případě bude celé kurzovné hrazeno ve 3 platbách dle platebního kalendáře, kdy první platba ve výši 2 500 Kč bude uhrazena do 10 /deseti/ dnů od objednávky, druhá platba ve výši 2 500 Kč bude uhrazena do jednoho měsíce od data splatnosti první platby a třetí platba ve výši zbytku neuhrazeného kurzovného bude uhrazena do jednoho měsíce od data splatnosti druhé platby. Poskytovatel zašle účastníkovi kurzu na email, který účastník vyplnil v objednávce, rozpis jednotlivých plateb kurzovného – platební kalendář.  Celé kurzovné však musí být uhrazeno do dne zahájení prvního termínu/bloku výuky kurzu, tím se termíny splatnosti jednotlivých plateb mohou zkrátit dle pokynů poskytovatele. Zároveň si poskytovatel vyhrazuje právo individuálně stanovit pro jednotlivé účastníky termíny splatnosti jednotlivých plateb, které je účastník povinen respektovat.
Prodleva s uhrazením kurzovného nebo jednotlivé platby kurzovného dle rozpisu plateb (platebního kalendáře) nevede k zániku závazku uhradit kurzovné v plné výši.

 

5. Podmínky pro stornování/zrušení kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:

 

5.1) Stornování/zrušení přípravného kurzu ze strany účastníka kurzu:

a) stornování/zrušení kurzu ze strany účastníka kurzu před dnem zahájení prvního termínu/bloku výuky kurzu, storno poplatek činí 25% z celého kurzovného
b) stornování/zrušení kurzu ze strany účastníka kurzu v den zahájení prvního termínu/bloku výuky kurzu a po tomto dni, storno poplatek činí plnou výši kurzovného

Účastník kurzu je v každém případě oprávněn stornovat/zrušit přípravný kurz z jakéhokoliv důvodu či i bez udání důvodu.
Pravidla uvedená v bodě 5.1 se vztahují i na stornování/zrušení objednávky kurzu před uhrazením kurzovného.

 

5.2) Stornování/zrušení přípravného kurzu ze strany poskytovatele:

a) v případě stornování/zrušení kurzu ze strany poskytovatele před dnem zahájení prvního termínu/bloku výuky kurzu, vrátí poskytovatel účastníkovi kurzu celou výši jím zaplaceného kurzovného
b) v případě stornování/zrušení kurzu ze strany poskytovatele v den zahájení prvního termínu/bloku výuky kurzu a po tomto dni, vzniká účastníkovi nárok na vrácení pouze poměrné části uhrazeného kurzovného

Poskytovatel kurzu je v každém případě oprávněn stornovat/zrušit přípravný kurz z jakéhokoliv důvodu či i bez udání důvodu.
Poskytovatel je rovněž oprávněn stornovat/zrušit objednávku kurzu před uhrazením kurzovného.

 

6. Bezplatné vrácení kurzovného v případně nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného
Garance vrácení uhrazeného kurzovného účastníkovi kurzu v případě jeho nepřijetí na vysokou školu je poskytována poskytovatelem zcela zdarma, bez příplatku a vzniká účastníkovi kurzu pouze a jen za splnění všech podmínek, které stanovují Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného (dále též jako „podmínky pro vrácení kurzovného“ nebo „garance vrácení kurzovného“), jakož i tyto Obchodní podmínky, jejichž součástí jsou podmínky pro vrácení kurzovného, a vzájemně se tak doplňují a upřesňují některá ustanovení. Účastník kurzu odesláním objednávky bez výhrad souhlasí s podmínkami pro vrácení kurzovného, jakož i s těmito Obchodními podmínkami, jejichž součástí jsou podmínky pro vrácení kurzovného. Podmínky pro vrácení kurzovného naleznete zde: https://www.jaknavysokou.cz/garance-vraceni-kurzovneho-1920/ nebo na webové stránce: https://www.jaknavysokou.cz/garance-vraceni-kurzovneho-1920/

7. Povinnosti účastníka kurzu a další ustanovení:
Účastník kurzu je povinen dbát pravidel slušného chování při výuce. Při hrubém porušení pravidel slušného chování bude účastník kurzu z výuky vyloučen bez možnosti náhrady kurzovného. Toto opatření je možné poskytovatelem uplatnit pro jeden termín/blok výuky kurzu, ale i pro veškeré další termíny/bloky výuky přípravné kurzu.

Účastník kurzu je povinen respektovat a řídit se informacemi, oznámeními či jinými organizačními instrukcemi, které mu budou poskytovatelem (včetně lektorů, pracovníků a spolupracovníků poskytovatele či správců, provozovatelů budovy, ve které přípravný kurz probíhá) sděleny na výuce kurzu.

Účastník kurzu je povinen pravidelně sledovat (a to i případně den před konáním konkrétního termínu/bloku výuky kurzu) a řídit se veškerými informacemi o výuce, které budou uveřejňovány na speciálních informačních webových stránkách (dále též „informační stránky“ či „informační stránka“) k tomuto účelu poskytovatelem určených, jež budou přístupné určitým účastníkům kurzu/kurzů, které stanoví poskytovatel. Na informační stránce v rámci informací o výuce bude mimo jiné poskytovatel průběžně zveřejňovat zejména harmonogram – přehled termínů/bloků výuky, informace o učebně (identifikace učebny – např. číslo učebny či jiné označení), ve které bude probíhat výuka v jednotlivých termínech/blocích výuka (učebna může být různá na každém termínu/bloku výuky a v průběhu kurzu se mohou učebny i průběžně měnit) či jiné organizační informace a údaje, s čímž je účastník povinen se samostatně seznámit a řídit. Způsob přihlášení k informační stránce bude účastníkovi kurzu zaslán na email, který uvedl v objednávce, po zahájení přípravného kurzu (po prvním termínu/bloku výuky). Účastník kurzu bere na vědomí a bez výhrad souhlasí, že poskytovatel je oprávněn před zahájením kurzu, tak i v průběhu trvání celého přípravného kurzu průběžně měnit veškeré informace o výuce v rámci informační stránky. Případně prováděné změny poskytovatel průběžně uveřejní zejména formou aktualizace (náhradou/změnou/doplněním původní podoby či jiným způsobem, apod.) informací a údajů na informační stránce a účastník kurzu v rámci povinnosti průběžně sledovat informační stránku je povinen si samostatně dané změny zjistit, seznámit se s nimi a plně je respektovat a řídit se jimi. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost a účastníkovi kurzu nevzniká žádný nárok na jakoukoliv kompenzaci, na náhradu škody či jiné újmy za neseznámení se a nerespektování informací o výuce či případných změn, se kterými se účastník kurzu v rámci své povinnosti sledovat informační stránku měl řádně seznámit a řídit se jimi. Poskytovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za případnou nedostupnost či jiný výpadek informační stránky, jakož ani za věcné, obsahové či jiné chyby, nesprávnosti a nedostatky v údajích a informacích uveřejněných na informační stránce, avšak činí v dobré víře vše proto, aby k takovýmto nedostatkům nedocházelo, a vždy se v takovém případě bude snažit učinit případnou příslušnou nápravu. V případě, že účastník kurzu obdrží od poskytovatele přehled termínů bloků výuky v tištěné podobě a dojde například ke změně termínu konání bloku výuky, je vždy platný a pro účastníka kurzu závazný harmonogram – přehled termínů/bloků výuky uveřejněný na informační stránce včetně jeho průběžně aktualizovaných, změněných či jinak upravených podob.
Účastník kurzu bez výhrad souhlasí, že je poskytovatel oprávněn zasílat informační i jiné emaily na emailovou adresu, kterou účastník kurzu uvedl v objednávce, případně i na jinou či změněnou emailovou adresu, kterou oznámí účastník kurzu poskytovateli, zejména zasláním oznámení na email poskytovatele.
Účastník kurzu je povinen respektovat a řídit se veškerými informacemi, oznámeními, změnami či jinými organizačními instrukcemi a pokyny, které mu budou případně poskytovatelem zaslány na email, který uvedl v objednávce (případně na jinou či změnou oznámenou emailovou adresu), jež jsou pro účastníka kurzu závazné a mají přednost před informacemi uveřejněnými na informační stránce, není-li v emailu uvedeno jinak. Účastník kurzu je proto povinen pravidelně (a to i případně den před konáním konkrétního bloku/termínu výuky kurzu) kontrolovat doručenou emailovou poštu ve své emailové schránce včetně složky spam, složky hromadná pošta či jiné obdobné složky obsažené v účastníkově emailové schránce, do kterých může email od poskytovatele být přenesen v závislosti na pravidlech a filtrech poskytovatele emailové schránky, které se mohou časem měnit. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost a účastníkovi kurzu nevzniká žádný nárok na jakoukoliv kompenzaci, na náhradu škody či jiné újmy, která by mu vznikla nerespektováním informací, změn a jiných organizačních instrukcí a pokynů, které mu budou poskytovatelem zaslány na email, který uvedl v objednávce (případně na jinou či změnou oznámenou emailovou adresu), a které jsou pro něj v souladu s těmito Obchodními podmínkami závazné. Uvedené se vztahuje i na případ, kdy emailová schránka účastníka kurzu nebude v provozu, řádně fungovat a přijímat emaily od poskytovatele z jakékoliv příčiny.

Účastník kurzu je povinen nahlásit případnou změnu emailové adresy či jiných osobních údajů (jména, příjmení, adresy, telefonu) vyplňovaných v objednávce. Uvedené změny je účastník kurzu povinen oznámit bez zbytečného odkladu zasláním na email poskytovatele.

Účastník kurzu bez výhrad souhlasí, že je poskytovatel oprávněn zaslat informace, pokyny a jiné zprávy na telefonní číslo, které účastník kurzu uvedl v objednávce. Organizační informace a pokyny takto zaslané jsou pro účastníka kurzu závazné za stejných podmínek, které platí pro zaslané emaily daného typu, a je povinen se jimi řídit.

Účastník kurzu bez výhrad souhlasí, že je poskytovatel oprávněn změnit předem sdělené informace a údaje o výuce i v den konání konkrétního termínu/bloku výuky přímo na místě konání kurzu a účastník kurzu je povinen tyto změny respektovat a řídit se jimi.

8. Oprávnění poskytovatele a další ustanovení
Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v přípravných kurzech (zejména změna učební osnovy, změna způsobu, metody a formy vedení výuky, změna sylabu, změna místa konání kurzů, změna učebny, změna výukového materiálu, změna/přesunutí/zrušení termínu/bloku výuky, změna přehledu termínů/bloků výuky, změna intervalu termínů/bloků výuky, změna času konání výuky, změna lektora, změna harmonogramu výuky, změna obsahu výuky, změna veškerých údajů a informací na informační stránce, změna způsobu a formy uveřejňování a sdělování informací o výuce uváděných na informační stránce, změna/zrušení informační stránky, změna emailu, změna sídla poskytovatele, změna dotace a rozsahu hodin výuky a jiné organizační změny, apod.) a to bez jakéhokoliv nároku účastníka kurzu vedoucího k vrácení kurzovného nebo jeho části, zrušení kurzu či nároku na jinou kompenzaci, náhradu škody či jiné újmy. Veškeré změny je poskytovatel oprávněn činit kdykoliv před začátkem konání přípravného kurzu a zejména pak kdykoliv v průběhu konání celého přípravného kurzu, před každým termínem/blokem výuky i případně v den konání konkrétního termínu/bloku výuky (i přímo v místě konání výuky). Poskytovatel informuje účastníky kurzu o změnách primárně formou změny/aktualizace informací o výuce na informační stránce (kdy v rámci povinnosti sledovat informační stránku je účastník kurzu povinen samostatně si změny zjišťovat, řádně se s nimi seznámit a řídit se jimi), případně zasláním e-mailu nebo formou pokynů a informací v místě konání výuky v souladu s pravidly stanovenými těmito Obchodními podmínkami. Účastník kurzu bez výhrad souhlasí a zavazuje se k respektování daných změn.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu emailu, což účastníkovi kurzu v daném případě oznámí (zejména zasláním na email účastníka kurzu, který uvedl v objednávce).

Poskytovatel si vyhrazuje právo na zařazení účastníka kurzu do poskytovatelem určené skupiny účastníků přípravných kurzů a učebny zejména dle tematických a jiných oblastí náplně poskytovatelem určené výuky přípravného kurzu (případně i dle náplně přijímacích zkoušek na VŠ) a to i případně odlišně na každém termínu/bloku výuky přípravného kurzu. Účastník kurzu je povinen respektovat své zařazení do příslušné skupiny účastníků kurzů a určené učebny a samostatně si zjišťovat příslušnou učebnu v rámci každého jednotlivého termínu/bloku výuky.

Poskytovatel si zároveň vyhrazuje právo na zrušení přípravného kurzu případně jeho části za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

Rámcový popis kurzů či rámcový popis obsahové náplně kurzů a další informace uveřejněné na webových stránkách www.jaknavysokou.cz mají pouze informativní charakter. Případné uvedení tematického zaměření náplně jednotlivých termínů/bloků výuky přípravného kurzu v rámci harmonogramu výuky – přehledu termínů/bloků výuky či jiných údajů uveřejněné na informační stránce má pouze rámcový, informativní charakter. V uvedených případech si poskytovatel vyhrazuje právo na jejich změny, doplnění, rozšíření či jiné úpravy (včetně změn, úprav, doplní, rozšíření v uskutečňované výuce v rámci jednotlivých termínů/bloků výuky).

Poskytovatel (včetně lektorů a jiných spolupracujících osob) určuje obsahovou náplň jednotlivých termínů/bloků výuky včetně jejich uspořádání či změn a jiných úprav. Poskytovatel (včetně lektorů a jiných spolupracujících osob) je oprávněn obsahovou náplň jednotlivých termínů/bloků výuky kdykoliv měnit v průběhu přípravného kurzu. Lektoři poskytovatele nejsou povinni poskytnout své podklady, materiály a jiné dokumenty k jimi vedené výuce a účastník kurze nemá nárok je vyžadovat. Je vždy na individuálním rozhodnutí lektora, zda je poskytne a v jaké formě a ke které výuce.
Poskytovatel je oprávněn i případně uveřejnit harmonogram výuky v tištěné podobě na některém z termínů/bloků výuky kurzu, kdy i v takovém případě se na tento harmonogram výuky budou vztahovat zejména pravidla pro informace a údaje o výuce uveřejňované na informační stránce uvedená v těchto Obchodních podmínkách.
Poskytovatel si vyhrazuje právo na zrušení výuky přípravného kurzu před, ale i případně v den konání termínu/bloku výuky (například z důvodu neočekávané nemoci či jiné nehody lektora, technického či jiného problému v budově, ve které přípravný kurz probíhá, ale obecně i z jakéhokoliv jiného důvodu). Poskytovatel v takovém případě nenese žádnou odpovědnost za zrušenou výuku a účastníkovi kurzu nevzniká žádný nárok na jakoukoliv kompenzaci, na náhradu škody či jiné újmy v takovém případě. Poskytovatel je povinen v takovém případě zajistit jiný náhradní termín bloku výuky za zrušený termín/blok výuky. Účastník kurzu je povinen náhradní termín/blok výuky určený poskytovatelem za zrušený termín/blok výuky v uvedeném případě respektovat.

Poskytovatel je oprávněn individuálně umožnit dodatečné přihlášení do již probíhajícího přípravného kurzu, kdy pro takto dohlášenou osobu budou v plném rozsahu závazné tyto Obchodní podmínky včetně podmínek pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného a individuální pokyny a instrukce poskytovatele, které případně doplní či upřesní uvedené podmínky.

9. Změny obsahu přijímacích zkoušek
Poskytovatel neodpovídá za případné změny v systému a obsahu přijímacích zkoušek na vysoké školy. Změna typu nebo obsahu přijímací zkoušky nezakládá nárok účastníka kurzu na vrácení jakékoliv části uhrazeného kurzovného.

10. Odpovědnost
Poskytovatel kurzu neodpovídá za újmu na zdraví a majetku účastníka kurzu.

11. Status studenta
Na účastníka kurzu se nevztahuje nárok na status studenta a s ním spojené sociální a jiné výhody, a proto účastník kurzu nemá nárok požadovat od poskytovatele žádná potvrzení s tím související.

12. Účast na výuce, zameškaná výuka a rozsah vyučovací hodiny/vyučovacích hodin:
Účast účastníka na kurzu není povinná. Za neúčast účastníka kurzu na výuce v rámci jednotlivých termínů/bloků výuky neposkytuje poskytovatel účastníkovi jakoukoli finanční či jinou kompenzaci. Náhrada termínu/bloku výuky není možná. Jedna vyučovací hodina je čtyřicet pět minut. Rozsah vyučovacích hodin v rámci jednotlivých přípravných kurzů je uveden u jednotlivých přípravných kurzů uveřejněných na webových stránkách www.jaknavysokou.cz.

13. Průkaz účastníka kurzu
Účastník kurzu obdrží od poskytovatele v den zahájení prvního termínu/bloku výuky průkaz účastníka kurzu, který je účastník povinen na vyzvání poskytovatele (včetně lektorů, pracovníků a spolupracovníků poskytovatele), jakož i na vyzvání provozovatelů budovy, ve kterých probíhá přípravný kurz (školníkovi, na vrátnici apod.), předložit a mít jej na každém termínu/bloku výuky konání kurzu u sebe k dispozici. V případě, že v určitém termínu/bloku výuky účastník kurzu zapomene průkaz účastníka kurzu pro provedení jeho identifikace, může výjimečně k jeho identifikaci předložit jiný doklad totožnosti, kde je uvedeno jeho jméno, příjmení a fotografie. Ve výjimečných případech může být účastník kurzu z termínu/bloku výuky přípravného kurzu vyloučen, nevpuštěn do budovy, kde bude přípravný kurz probíhat z toho důvodu, že nemá u sebe průkaz účastníka kurzu k jeho identifikaci a to i případně, že bude mít jiný doklad totožnosti u sebe.

14. Prezence
Na každém termínu/bloku výuky přípravného kurzu se bude provádět prezence a to případně i opakovaně v rámci jednoho termínu/bloku výuky kurzu, kdy se účastník kurzu zapíše dle pokynů poskytovatele (včetně lektorů, pracovníků a spolupracovníků poskytovatele, apod.) na prezenční listinu. V případě, že tak účastník kurzu pokaždé neučiní i při případné opakované prezenci v rámci jednoho termínu/boku výuky, bude to považováno za jeho neúčast na celém daném termínu/bloku výuky kurzu. Účastník kurzu je povinen na vyzvání poskytovatele kurzu (včetně lektorů, pracovníků a spolupracovníků poskytovatele, apod.) předložit průkaz účastníka kurzu pro jeho případnou identifikaci k provedení prezence. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ve způsobu a intervalu provádění prezence.

15. Certifikát
Účastník kurzu obdrží od poskytovatele certifikát o absolvování přípravného kurzu na VŠ na závěrečném termínu/bloku výuky kurzu a to za splnění následujících podmínek: 50 % účast účastníka kurzu na všech termínech/blocích výuky přípravného kurzu a minimálně 50 % úspěšnost u prvního průběžného testu (termín konání prvního průběžného testu určí poskytovatel, náhradní termín prvního průběžného testu není možný).

16. Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů účastníka kurzu uvedených v objednávce (dále jen „osobní údaje“) je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění. Účastník kurzu bez výhrad souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být poskytovatelem využity k účelům uvedeným v zákoně č. 480/2014 Sb., o některých službách informační společnosti, v aktuálním znění.

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky dává účastník kurzu bez výhrad souhlas s těmito Obchodními podmínkami (jejichž součástí jsou i Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného), navíc je i stvrzuje svým podpisem při zahájení kurzu (při prvním termínu/bloku výuky kurzu, kterého se zúčastní).

Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek (včetně Podmínek pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného) neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení uvedených podmínek v platnosti, účinnosti a jsou vymahatelná.

Obchodní podmínky (jejichž součástí jsou i Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného) nabývají platnosti a účinnosti od 18.02.2019. Internetový odkaz na znění těchto Obchodních podmínek: https://www.jaknavysokou.cz/obchodni-podminky-1920/

Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného

1. Garance vrácení kurzovného v případě nepřijetí na vysokou školu / univerzitu je ze strany poskytovatele kurzu účastníkovi poskytována za splnění všech podmínek uvedených v těchto Podmínkách pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného či i v Obchodních podmínkách zcela zdarma, bez poplatku. Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného (dále též jako „podmínky pro vrácení kurzovného“ či „garance vrácení kurzovného“) jsou součástí Obchodních podmínek, kdy podmínky pro vrácení kurzovného jakož i Obchodní podmínky se vzájemně doplňují, některá ustanovení zpřesňují či jinak spolu souvisí a jsou pro účastníka kurzu závazné.

2. Uhrazené kurzovné v plné výši bude účastníkovi přípravného kurzu poskytovatelem vráceno za splnění všech podmínek uvedených v těchto Podmínkách pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného, jakož i podmínek, které jsou uvedeny v Obchodních podmínkách, jejichž součástí jsou Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného, kdy se vzájemně zpřesňují, doplňují či jinak spolu vzájemně souvisí apod.

3. Účastník kurzu si objedná a absolvuje jeden z kompletních přípravných kurzů na VŠ, jejichž nabídka je uvedená na webových stránkách www.jaknavysokou.cz a ve svém popisu obsahuje označení garance vrácení peněz či garance vrácení kurzovného či jiné označení/informaci, že se na daný přípravný kurz vztahuje garance vrácení kurzovného.

4. Účastník kurzu může v průběhu celého přípravného kurzu zameškat nejvýše jeden sobotní termín/blok výuky, případně dva středeční termíny/bloky výuky (uvedené se vztahuje k volbě středečních či sobotních termínů/bloků výuky kurzu učiněné účastníkem kurzu v objednávce kurzu), a to na základě předchozí omluvy účastníka kurzu učiněné nejpozději jeden den před konáním termínu/bloku výuky kurzu, ze kterého se chce účastník omluvit. Účastník kurzu je povinen učinit v uvedeném případě předchozí omluvu zasláním emailové zprávy na email poskytovatele (pripravne-kurzy@email.cz) s tím, že v emailu uvede datum termínu/bloku výuky kurzu, ze kterého se chce omluvit. Nedostavení se na jakýkoliv termín/blok výuky přípravného kurzu bez předchozí omluvy v souladu s podmínkami pro vrácení kurzovného je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného. Náhrada termínu/bloku výuky kurzu není možná. Poskytovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu emailu k učinění předchozí omluvy ze strany účastníka kurzu, kdy takovouto případnou změnu oznámí účastníkovi kurzu zejména zasláním na email účastníka, který účastník vyplnil v objednávce kurzu.

5. Účastník kurzu je povinen se zapsat dle pokynů poskytovatele (včetně pokynů lektorů, pracovníků a spolupracovníků poskytovatele, apod.) na prezenční listinu na každém termínu/bloku výuky kurzu, případně i opakovaně v rámci jednoho termínu/bloku výuky kurzu. V případě, že tak účastník kurzu pokaždé neučiní i při případné opakované prezenci v rámci jednoho termínu/boku výuky, bude to považováno za jeho neúčast na celém daném termínu/bloku výuky a za nesplnění podmínek pro vrácení kurzovného. Účastník kurzu je povinen na vyzvání poskytovatele kurzu (včetně lektorů, pracovníků a spolupracovníků poskytovatele, apod.) předložit průkaz účastníka kurzu pro jeho případnou identifikaci k provedení prezence. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ve způsobu a intervalu provádění prezence.

6. Účastník kurzu složí jeden průběžný test (též označovaný jako „první průběžný test“ či „1. průběžný test“ nebo jen „průběžný test“) a jeden závěrečný test v rámci přípravného kurzu každý minimálně s 85 % úspěšností. Nesplnění minimální 85 % úspěšnosti u prvního průběžného testu nebo u závěrečného testu, případně u obou uvedených testů je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného. Termín průběžného testu a termín závěrečného testu bude poskytovatelem v předstihu účastníkovi sdělen. Náhradní termín těchto testů není možný a nedostavení se účastníka kurzu na dané testy v poskytovatelem stanovených termínech je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného. Poskytovatel si vyhrazuje právo zejména z provozních důvodů na případnou změnu termínu konání průběžného testu či závěrečného testu i po jejich sdělení.

 

7. Účastník kurzu je povinen nejpozději do 10.1.2020 oznámit poskytovateli kurzů, na které 3 vysoké školy / fakulty a studijní obory (dále jen „nahlášené vysoké školy“) přihlášku podává. Účastník kurzu učiní uvedené oznámení s nahlášenými vysokými školami (dále v tomto odstavci označováno též jako „oznámení“) nejpozději do uvedeného data (do 10.1.2020) vyplněním a odesláním elektronického formuláře umístěného na webové stránce, která se nachází na odkazu: www.jaknavysokou.cz/formular-1920 (dále též jako „formulář“ či „elektronický formulář“). Pozdější oznámení (vyplnění a odeslání elektronického formuláře) s nahlášenými vysokými školami po uvedeném datu (10.1.2020) není možné a je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného. Po vyplnění a odeslání uvedeného formuláře bude účastníkovi kurzu zasláno potvrzení o učinění oznámení a to na email, který účastník vyplní v daném formuláři. Uvedené potvrzení o učinění oznámení bude pouze potvrzením o tomto úkonu, nikoliv potvrzením správnosti a úplnosti vyplněných údajů. Za správnost a úplnost údajů vyplněných ve formuláři plně odpovídá účastník kurzu, který oznámení činí. V případě, že účastníkovi nebude do jednoho dne od okamžiku vyplnění a odeslání formuláře zasláno potvrzení o učinění oznámení na jím vyplněný email, k čemuž může výjimečně dojít zejména z důvodu nesprávného vyplnění emailu účastníkem či technického problému, apod., je účastník povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 5 dnů od vyplnění a odeslání formuláře) zaslat emailovou zprávu na email poskytovatele, ve kterém ho bude informovat, že mu nebylo zasláno potvrzení o učinění oznámení na jím uvedený email. V uvedeném emailu je zároveň účastník povinen uvést všechny údaje, které vyplnil ve formuláři. Nezašle-li v uvedeném výjimečném případě účastník kurzu uvedený email se všemi náležitostmi ve stanovené lhůtě (nejpozději do 5 dnů od vyplnění a odeslání formuláře, nebylo-li mu zasláno potvrzení do jednoho dne) a poskytovatel nebude mít ve své databázi údaje vyplněné účastníkem ve formuláři ve stanovené lhůtě pro učinění oznámení, bude to považováno, jako by oznámení s nahlášenými vysokými školami účastník nikdy neučinil. V takovém případě může účastník vyplnit formulář do lhůty pro oznámení opětovně. Po učinění oznámení (po vyplnění a odeslání formuláře) s nahlášenými vysokými školami není možné údaje vyplněné ve formuláři měnit. Podmínkou pro nahlášené vysoké školy vyplňované ve formuláři je, že se musí jednat o vysoké školy, studijní obory, které souvisí s obsahovou náplní a celkovým zaměřením absolvovaného přípravného kurzu na VŠ u poskytovatele. Jsou-li obsahem přijímacích zkoušek nahlášených vysokých škol Národní srovnávací zkoušky, je účastník kurzu povinen absolvovat minimálně 2 termíny těchto zkoušek. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou nedostupnost či jiný výpadek webové stránky, na které je umístěn elektronický formulář k učinění oznámení. V případě její nedostupnosti se poskytovatel bude snažit danou webovou stránku s formulářem zprovoznit v co nejkratší možné době. Účastník kurzu je povinen informovat poskytovatele v případě zjištění nedostupnosti webové stránky s formulářem a to zasláním této informace na email poskytovatele. Bude-li zejména z technických důvodů daná webová stránka s formulářem delší dobu nedostupná, je účastník kurzu v takovémto výjimečném případě oprávněn učinit oznámení s nahlášenými vysokými školami jeho zasláním na email poskytovatele (do emailu s oznámením vždy účastník uvede své jméno, příjmení, název kurzu, číslo objednávky a 3 vysoké školy / fakulty a studijní obory, na které přihlášku podává).

 

8. Nárok účastníka kurzu na vrácení uhrazeného kurzovného v případě nepřijetí na vysokou školu zaniká v případě nesplnění povinností a předpokladů pro přijímací řízení / přijímací zkoušky nahlášených vysokých škol jako je například nepodání přihlášky k přijímacímu řízení v řádném termínu včetně všech povinných náležitostí (přílohy, uhrazení poplatku), neúčast na přijímací zkoušce, vyloučení z absolvování přijímací zkoušky, vyloučení z přijímacího řízení, nesložení maturitní zkoušky a zároveň v případě nepodání odvolání na nahlášené vysoké školy, apod.

 

9. V případě, že účastník kurzu splní všechny podmínky stanovené těmito podmínkami pro vrácení kurzovného a Obchodními podmínkami, jejichž součástí jsou tyto podmínky pro vrácení kurzovného, a nebude přijat řádně ani na „odvolání“ na nahlášené vysoké školy, je oprávněn písemně podat žádost o vrácení uhrazeného kurzovného nejpozději však do 09.10.2020. Písemnou žádost o vrácení uhrazeného kurzovného podá účastník kurzu zasláním poštou na adresu sídla poskytovatele kurzů (TOP kurzy s.r.o., Sofijské náměstí 3400/6, 143 00 Praha 4 – Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu sídla, kterou případně účastníkovi oznámí zejména zasláním na email účastníka, který vyplnil účastník v objednávce kurzu). Písemná žádost o vrácení uhrazeného kurzovného musí být doručena poskytovateli nejpozději do uvedeného data (do 09.10.2020), pozdější doručení je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného.  K písemné žádosti o vrácení uhrazeného kurzovného účastník kurzu přiloží vždy ke každé nahlášené vysoké škole kopii přihlášky, kopii potvrzení o uhrazení administrativního poplatku pro přijímací řízení, rozhodnutí o nepřijetí, žádost o odvolání, rozhodnutí o odvolání. Na základě účastníkem řádně podané písemné žádosti o vrácení uhrazeného kurzovného poskytovatel kurzu bez zbytečného odkladu žádost posoudí a písemně rozhodne. V případě kladného posouzení žádosti o vrácení uhrazeného kurzovného a splnění všech podmínek pro vrácení kurzovného a Obchodních podmínek, poskytovatel vrátí celé uhrazené kurzovné účastníkovi bez zbytečného odkladu na bankovní účet, který je účastník kurzu povinen uvést v žádosti o vrácení uhrazeného kurzovného.

10. Uvedené Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného jsou součástí Obchodních podmínek a účastník kurzu odesláním objednávky na webové stránce: https://www.jaknavysokou.cz/ projevuje svůj bezvýhradní souhlas jak s Obchodními podmínkami, tak i s těmito podmínkami pro vrácení kurzovného.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]