fbpx

Podmínky pro vrácení kurzovného – Garance vrácení kurzovného

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného

1. Garance vrácení kurzovného v případě nepřijetí na vysokou školu / univerzitu je ze strany poskytovatele kurzu účastníkovi poskytována za splnění všech podmínek uvedených v těchto Podmínkách pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného či i v Obchodních podmínkách zcela zdarma, bez poplatku. Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného (dále též jako „podmínky pro vrácení kurzovného“ či „garance vrácení kurzovného“) jsou součástí Obchodních podmínek, kdy podmínky pro vrácení kurzovného jakož i Obchodní podmínky se vzájemně doplňují, některá ustanovení zpřesňují či jinak spolu souvisí a jsou pro účastníka kurzu závazné.

2. Uhrazené kurzovné v plné výši bude účastníkovi přípravného kurzu poskytovatelem vráceno za splnění všech podmínek uvedených v těchto Podmínkách pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného, jakož i podmínek, které jsou uvedeny v Obchodních podmínkách, jejichž součástí jsou Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného, kdy se vzájemně zpřesňují, doplňují či jinak spolu vzájemně souvisí apod.

3. Účastník kurzu si objedná a absolvuje jeden z kompletních přípravných kurzů na VŠ, jejichž nabídka je uvedená na webových stránkách www.jaknavysokou.cz a ve svém popisu obsahuje označení garance vrácení peněz či garance vrácení kurzovného či jiné označení/informaci, že se na daný přípravný kurz vztahuje garance vrácení kurzovného.

4. Účastník kurzu může v průběhu celého přípravného kurzu zameškat nejvýše jeden sobotní termín/blok výuky, případně dva středeční termíny/bloky výuky (uvedené se vztahuje k volbě středečních či sobotních termínů/bloků výuky kurzu učiněné účastníkem kurzu v objednávce kurzu), a to na základě předchozí omluvy účastníka kurzu učiněné nejpozději jeden den před konáním termínu/bloku výuky kurzu, ze kterého se chce účastník omluvit. Účastník kurzu je povinen učinit v uvedeném případě předchozí omluvu zasláním emailové zprávy na email poskytovatele (pripravne-kurzy@email.cz) s tím, že v emailu uvede datum termínu/bloku výuky kurzu, ze kterého se chce omluvit. Nedostavení se na jakýkoliv termín/blok výuky přípravného kurzu bez předchozí omluvy v souladu s podmínkami pro vrácení kurzovného je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného. Náhrada termínu/bloku výuky kurzu není možná. Poskytovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu emailu k učinění předchozí omluvy ze strany účastníka kurzu, kdy takovouto případnou změnu oznámí účastníkovi kurzu zejména zasláním na email účastníka, který účastník vyplnil v objednávce kurzu.

5. Účastník kurzu je povinen se zapsat dle pokynů poskytovatele (včetně pokynů lektorů, pracovníků a spolupracovníků poskytovatele, apod.) na prezenční listinu na každém termínu/bloku výuky kurzu, případně i opakovaně v rámci jednoho termínu/bloku výuky kurzu. V případě, že tak účastník kurzu pokaždé neučiní i při případné opakované prezenci v rámci jednoho termínu/boku výuky, bude to považováno za jeho neúčast na celém daném termínu/bloku výuky a za nesplnění podmínek pro vrácení kurzovného. Účastník kurzu je povinen na vyzvání poskytovatele kurzu (včetně lektorů, pracovníků a spolupracovníků poskytovatele, apod.) předložit průkaz účastníka kurzu pro jeho případnou identifikaci k provedení prezence. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ve způsobu a intervalu provádění prezence.

6. Účastník kurzu složí jeden průběžný test (též označovaný jako „první průběžný test“ či „1. průběžný test“ nebo jen „průběžný test“) a jeden závěrečný test v rámci přípravného kurzu každý minimálně s 85 % úspěšností. Nesplnění minimální 85 % úspěšnosti u prvního průběžného testu nebo u závěrečného testu, případně u obou uvedených testů je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného. Termín průběžného testu a termín závěrečného testu bude poskytovatelem v předstihu účastníkovi sdělen. Náhradní termín těchto testů není možný a nedostavení se účastníka kurzu na dané testy v poskytovatelem stanovených termínech je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného. Poskytovatel si vyhrazuje právo zejména z provozních důvodů na případnou změnu termínu konání průběžného testu či závěrečného testu i po jejich sdělení.

7. Účastník kurzu je povinen nejpozději do 10.1.2020 oznámit poskytovateli kurzů, na které 3 vysoké školy / fakulty a studijní obory (dále jen „nahlášené vysoké školy“) přihlášku podává. Účastník kurzu učiní uvedené oznámení s nahlášenými vysokými školami (dále v tomto odstavci označováno též jako „oznámení“) nejpozději do uvedeného data (do 10.1.2020) vyplněním a odesláním elektronického formuláře umístěného na webové stránce, která se nachází na odkazu: www.jaknavysokou.cz/formular-1920 (dále též jako „formulář“ či „elektronický formulář“). Pozdější oznámení (vyplnění a odeslání elektronického formuláře) s nahlášenými vysokými školami po uvedeném datu (10.1.2020) není možné a je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného. Po vyplnění a odeslání uvedeného formuláře bude účastníkovi kurzu zasláno potvrzení o učinění oznámení a to na email, který účastník vyplní v daném formuláři. Uvedené potvrzení o učinění oznámení bude pouze potvrzením o tomto úkonu, nikoliv potvrzením správnosti a úplnosti vyplněných údajů. Za správnost a úplnost údajů vyplněných ve formuláři plně odpovídá účastník kurzu, který oznámení činí. V případě, že účastníkovi nebude do jednoho dne od okamžiku vyplnění a odeslání formuláře zasláno potvrzení o učinění oznámení na jím vyplněný email, k čemuž může výjimečně dojít zejména z důvodu nesprávného vyplnění emailu účastníkem či technického problému, apod., je účastník povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 5 dnů od vyplnění a odeslání formuláře) zaslat emailovou zprávu na email poskytovatele, ve kterém ho bude informovat, že mu nebylo zasláno potvrzení o učinění oznámení na jím uvedený email. V uvedeném emailu je zároveň účastník povinen uvést všechny údaje, které vyplnil ve formuláři. Nezašle-li v uvedeném výjimečném případě účastník kurzu uvedený email se všemi náležitostmi ve stanovené lhůtě (nejpozději do 5 dnů od vyplnění a odeslání formuláře, nebylo-li mu zasláno potvrzení do jednoho dne) a poskytovatel nebude mít ve své databázi údaje vyplněné účastníkem ve formuláři ve stanovené lhůtě pro učinění oznámení, bude to považováno, jako by oznámení s nahlášenými vysokými školami účastník nikdy neučinil. V takovém případě může účastník vyplnit formulář do lhůty pro oznámení opětovně. Po učinění oznámení (po vyplnění a odeslání formuláře) s nahlášenými vysokými školami není možné údaje vyplněné ve formuláři měnit. Podmínkou pro nahlášené vysoké školy vyplňované ve formuláři je, že se musí jednat o vysoké školy, studijní obory, které souvisí s obsahovou náplní a celkovým zaměřením absolvovaného přípravného kurzu na VŠ u poskytovatele. Jsou-li obsahem přijímacích zkoušek nahlášených vysokých škol Národní srovnávací zkoušky, je účastník kurzu povinen absolvovat minimálně 2 termíny těchto zkoušek. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou nedostupnost či jiný výpadek webové stránky, na které je umístěn elektronický formulář k učinění oznámení. V případě její nedostupnosti se poskytovatel bude snažit danou webovou stránku s formulářem zprovoznit v co nejkratší možné době. Účastník kurzu je povinen informovat poskytovatele v případě zjištění nedostupnosti webové stránky s formulářem a to zasláním této informace na email poskytovatele. Bude-li zejména z technických důvodů daná webová stránka s formulářem delší dobu nedostupná, je účastník kurzu v takovémto výjimečném případě oprávněn učinit oznámení s nahlášenými vysokými školami jeho zasláním na email poskytovatele (do emailu s oznámením vždy účastník uvede své jméno, příjmení, název kurzu, číslo objednávky a 3 vysoké školy / fakulty a studijní obory, na které přihlášku podává).

8. Nárok účastníka kurzu na vrácení uhrazeného kurzovného v případě nepřijetí na vysokou školu zaniká v případě nesplnění povinností a předpokladů pro přijímací řízení / přijímací zkoušky nahlášených vysokých škol jako je například nepodání přihlášky k přijímacímu řízení v řádném termínu včetně všech povinných náležitostí (přílohy, uhrazení poplatku), neúčast na přijímací zkoušce, vyloučení z absolvování přijímací zkoušky, vyloučení z přijímacího řízení, nesložení maturitní zkoušky a zároveň v případě nepodání odvolání na nahlášené vysoké školy, apod.

9. V případě, že účastník kurzu splní všechny podmínky stanovené těmito podmínkami pro vrácení kurzovného a Obchodními podmínkami, jejichž součástí jsou tyto podmínky pro vrácení kurzovného, a nebude přijat řádně ani na „odvolání“ na nahlášené vysoké školy, je oprávněn písemně podat žádost o vrácení uhrazeného kurzovného nejpozději však do 09.10.2020. Písemnou žádost o vrácení uhrazeného kurzovného podá účastník kurzu zasláním poštou na adresu sídla poskytovatele kurzů (TOP kurzy s.r.o., Sofijské náměstí 3400/6, 143 00 Praha 4 – Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu sídla, kterou případně účastníkovi oznámí zejména zasláním na email účastníka, který vyplnil účastník v objednávce kurzu). Písemná žádost o vrácení uhrazeného kurzovného musí být doručena poskytovateli nejpozději do uvedeného data (do 09.10.2020), pozdější doručení je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného. K písemné žádosti o vrácení uhrazeného kurzovného účastník kurzu přiloží vždy ke každé nahlášené vysoké škole kopii přihlášky, kopii potvrzení o uhrazení administrativního poplatku pro přijímací řízení, rozhodnutí o nepřijetí, žádost o odvolání, rozhodnutí o odvolání. Na základě účastníkem řádně podané písemné žádosti o vrácení uhrazeného kurzovného poskytovatel kurzu bez zbytečného odkladu žádost posoudí a písemně rozhodne. V případě kladného posouzení žádosti o vrácení uhrazeného kurzovného a splnění všech podmínek pro vrácení kurzovného a Obchodních podmínek, poskytovatel vrátí celé uhrazené kurzovné účastníkovi bez zbytečného odkladu na bankovní účet, který je účastník kurzu povinen uvést v žádosti o vrácení uhrazeného kurzovného.

10. Uvedené Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného jsou součástí Obchodních podmínek a účastník kurzu odesláním objednávky na webové stránce: https://www.jaknavysokou.cz/ projevuje svůj bezvýhradní souhlas jak s Obchodními podmínkami, tak i s těmito podmínkami pro vrácení kurzovného.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]